ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)


 
                        ความหมายของสารสนเทศ มีผู้ให้ความหมายในหลาย ๆ ทัศนะดังนี้
                        สารสนเทศ (information) หมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย นำไปใช้ประโยชน์ได้(วีระ สุภากิจ 2539) ส่วนกัลยา อุดมวิทิดา (2539) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศว่า หมายถึง
เรื่องราว ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการผสมผสาน
ความรู้ หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคิดเห็นลงไปด้วย ไม่ใช่ข้อมูลที่รวบรวมมาเท่านั้น

                        ส่วนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology นั้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่า   “เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงความรู้ ในผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการดำเนินงานใด ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การติดต่อสื่อสาร   การรวบรวม และการนำข้อมูลมาใช้อย่างทันการ  เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต การบริการ การบริหาร และการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบทางด้าน เศรษฐกิจ  การค้า และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชนในสังคม”  หรืออาจจะกล่าวได้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีที่เกียวกับการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อจำทำสารสนเทศไว้ใช้งานซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นหลัก และยังรวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูล ข่าวสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลส่วนการสื่อสารโทรคมนาคม ใช้เป็นสื่อในการจัดส่งข้อมูล เผยแพร่ภาพและเสียงออกไปเพื่อสื่อสารกัน

ขอบข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ


การสื่อสาร คอมพิวเตอร์


ไปรษณีย์ สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์

การแพร่ภาพและเสียง ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ อื่น ๆ

มีสาย ไร้สาย

การรวมกัน


โทรทัศน์ วิทยุ

หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ


Last Updated 1/4/2000.          by Assoc.Prof.Somsit Jitstaporn. BUU.Thailand